Edukacija

Važnost i vrijednost kvalitetnih i efektivnih projekata prevencije su preduslov da se umanji trend eksperimentisanja s psihoaktivnim supstancama među mladima a time i umanji problem razvijanja ovisnosti, ovisničkog, delikventnog i kriminalnog ponašanja.  Pomažući djeci da zdravo odrastaju pomažemo društvu i državi da zdravo djeluje, što garantuje da uz zajedničke napore možemo izgraditi bolju budućnost za našu omladinu.  CSI nudi tri različita projekta iz oblasti primarne prevencije:

# Mladi i droga

Projekat „Mladi i droga“ je program primarne prevencije, namjenjen mladima osnovnoškolskog uzrasta, koji pruža relevantne informacije o opasnostima i posljedicama eksperimentisanja sa psihokativnim supstancama. Kroz predavanja, prezentaciju, intervjue, kvizove, ankete i distribuciju informativnih materijala, predavači nastoje da omladini približe ovu problematiku i upozore na rizike i posljedice delikventnog i ovisničkog ponašanja, uz prilagođen sadržaj i način komunikacije za njihov uzrast.

Projekat se realizuje u saradnji sa drugim ustanovama koje uključuju školstvo, zdravstvo, policija i druge, a obuhvata teme o psihofizičkim posljedicama konzumiranja opojnih supstanci, krivičnom zakonu po pitanju ilegalnih droga i maloljetničke delikvencije, predznacima i ranom otkrivanju konzumiranja psihoaktivnih supstanci, načinima testiranja na opojne droge, ustanove koje se bave ovom problematikom, kao i intervjui osoba direktno ili indirektno zahvaćeni problemom ovisnosti o katastrofalnim i nepovratnim posljedicama koje droga prouzrokuje na porodicu, društvo, zdravlje, finansije i zatvorske kazne, i mnoge druge. Predavanje također pruža informacije relevantne za prevenciju ovisničkog ponašanja, promovisanje anti-ovisničkih stavova i normi, poučavanje vještina odbijanja droga, jačanje pozitivnih socijalnih vještina i lični razvoj, promovisanje učešća u sportu, muzici, umjetnosti, edukaciji i dr. kao i važnost i vrijednost uspostavljanja zdrave i efikasne komunikacije sa roditeljima, nastavnicima, trenerima i drugim osobama koji imaju direktno učešće u pedagoškom odgoju mladih.

# Prevencija droge u modernom vremenu

Projektom „Problem droge u modernom vremenu“ želimo naučiti ljude, pogotovo osobe koje rade s adolescentima o rizicima eksperimentisanja i konzumiranja opojnih droga. Ovo je projekat namijenjen prosvjetnim radnicima i roditeljima učenika iz osnovnih i srednjih škola. Osnovni ciljevi ovog projekta uključuju: pružanje informacija o vrstama droga i njihovom dejstvu, nove psihoaktivne supstance u opticaju, aktuelne ili ‘popularne’ droge među mladima i njihov društveni kontekst, fizičke i psihičke posljedice konzumiranja opojnih supstanci, testiranje na opojne supstance, uočavanje rizičnog ponašanja, prepoznavanje predznaka i znakova upotrebe opojnih supstanci, rana intervencija i preventivno djelovanje protiv zloupotrebe ilegalnih droga, ustanove koje se bave problemom narkomanije i bolesti ovisnosti te mnoštvo drugih informacija koje bi bile od velikog značaja u prevenciji i ranoj intervenciji mladih od upotrebe i zloupotrebe opojnih supstanci.

Putem predavanja i prezentacije, ovaj projkat pruža detaljniji pristup problemu narkomanije u društvu i posljedicama razvijanja bolesti ovisnosti. Namijenjen je za manje grupe učesnika kako bi se dotakli svih aktuelnih pitanja od značaja za učesnike u intimnijem i manje formalnom okruženju.

# Borba protiv HIV-a

Bosna i Hercegovina za sada spada u grupu zemalja sa razmjerno niskom stopom oboljevanja od AIDS-a, ili sindroma stečenog gubitka imuniteta (SIDA). Kako bi tako i ostalo potrebno je intezivno provoditi preventivne aktivnosti u populaciji adolescenata i pojedinih grupa s povećanim rizikom obolijevanja, uz naglasak na prevenciju rizičnih ponašanja. Cilj projekta je skrenuti pažnju na borbu protiv HIV/AIDS-a i drugih krvnoprenosivih i spolnoprenosivih bolesti.

Kako je najučinkovitija metoda borbe protiv ovih zaraznih bolesti prevencija, koja se zasniva na edukaciji i podizanju osnovnog znanja o navedenim bolestima i njihovom prenošenju, projekat je usmjeren na neke od najosjetljivijih i najaktuelnijih tema i problema koji otvaraju nove vidike u prevenciji HIV infekcije kroz proces predavanja. Predavanja će na kompetentan i zanimljiv način približiti učesnicima opšte informacije o HIV virusu i AIDS epidemiji, njenoj prevenciji, testiranju i liječenju, opasnostima i posljedicama rizičnog ponašanja, stigmatizaciji, marginalizaciji, predrasudama i stigmi te mnoge druge teme vezane za HIV/AIDS i metode sprječavanja širenja zaraznih bolesti u društvu i zajednici.

Svjesni činjenice da je promjena načina ponašanja ključna za uspjeh sprječavanja širenja HIV/AIDS-a, ovaj projekat je zato i koncipiran sa ciljem izmjene ponašanja od rizičnog ka bezbjednom.