Savjetovalište

Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika je samo jedan segment u borbi protiv droge i zloupotrebe opojnih supstanci.  Da bi umanjili problem ovisnosti i nužnost liječenja, prevencija i rana intervencija su neophodni faktori koji utječu na smanjenje potrošnje iliegalnih droga i broja ovisnika te sprečavaju porast novih korisnika.  Potreba za primarnom i sekundarnom prevencijom je neophodna da spriječi mlade ljude od eksperimentisanja sa opojnim supstancama i usmjeri na pozitivne i konstruktivne aktivnosti kao što su edukacija, sport, umjetnost, muzika, volonterizam i druge. Edukacija, informisanost i savjetovanje svih građana o opasnim posljedicama i drugim problemima prouzrokovanim konzumiranjem psihoaktivnih supstanci te zapažanje predznaka i otkrivanje prvih znakova ovisnosti su jedni od važnijih stavki u borbi protiv ovog poroka.

U skladu sa primarnim i sekundarnim programom prevencije, Centar nudi online savjetovalište je otvoren za sve građane koji su zainteresirani da se informišu o problemu narkomanije u našoj zajednici i edukuju kako da utjeću na smanjenje istog.  Putem dežurnog telefona, radionica i predavanja, šira javnost može dobiti relevantne informacije o opojnim supstancama, njihovom dejstvu, opasnostima i posljedicama konzumiranja, načinu testiranja na psihoaktivne supstance, pristup problemu i osobama s problemom ovisnosti, preventivnom djelovanju na omladinu da bi izbjegli zamke negativnih utjecaja i izgradili čvrste stavove i zdrava načela života, uvid u prve znake korištenja droga, pomoć i metode u liječenju, te mnoštvo drugih korisnih informacija i tema koje će pomoći da se porast ovisnosti znatno umanji kroz prevenciju i ranu intervenciju samih građana.